Муниципалитет Илимий-популярдуу журнал

1 (111) 7 Февраль 2021

ISBN 1694-7053
Массалык маалымат каражаттарын
каттоо жөнүндө күбөлүктүн каттоо номери 1785.

dpi

Муниципалитет - бул аймактын, ал жерде жашаган калктын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын үчилтиги

"Муниципалитет" журналы №100

2-3(100-101)

2020-03-12 12:21:48 БУЛ САНДА: ЖӨБдүн кызмат көрсөтүүлөрү; Мыйзамдардагы жаңылыктар; ЭҮЖӨБОЖ Долбоорунун жаңылыктары; Өнүктөрүү саясат институтунун жаңылыктары; Жарандардын ЖӨБго катышуусу

Скачать 2444.00 KB


Номердин макалар: