Муниципалитет Илимий-популярдуу журнал

9 (119) 3 Сентябрь 2021

ISBN 1694-7053
Массалык маалымат каражаттарын
каттоо жөнүндө күбөлүктүн каттоо номери 1785.

dpi

Муниципалитет - бул аймактын, ал жерде жашаган калктын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын үчилтиги

COVID-19 пандемиясы шартында коомдук бюджеттик угууларды кантип онлайн- жана офлайн- өткөрүүгө болот?

COVID-19 пандемиясы шартында коомдук бюджеттик угууларды кантип онлайн- жана офлайн- өткөрүүгө болот?

2021-09-03 / Көңүл чордонунда Нургуль ЖАМАНКУЛОВА, ЖӨБдүн Мыкты тажрыйбалар порталынын контент боюнча администратору Айнура БАЛАКУНОВА, Өнүктүрүү саясат институтунун эксперти Дагы маалымат