Муниципалитет Илимий-популярдуу журнал

10 (132) 16 Октябрь 2022

ISBN 1694-7053
Массалык маалымат каражаттарын
каттоо жөнүндө күбөлүктүн каттоо номери 1785.

dpi

Муниципалитет - бул аймактын, ал жерде жашаган калктын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын үчилтиги

Биринчи жолу Кыргызстанда: муниципалдык кызматчылардын өз функциялары жана ыйгарым укуктары боюнча квалификациясын жогорулатуу (ведомстволук багыт)

Биринчи жолу Кыргызстанда: муниципалдык кызматчылардын өз функциялары жана  ыйгарым укуктары боюнча квалификациясын жогорулатуу (ведомстволук багыт)

2022-10-16 / Муниципалдык кызмат 2022-жылы муниципалдык кызматчы-лардын эмгек акысы жакшы эле жогорулап, муниципалдык кызмат кыйла жагымдуу жана келечеги бар катары көрүнө баштады. Бул жаңылык Кыргызстандын айыл өкмөт-төрүндөгү жана мэрияларындагы бош кыз-мат орундары жаңы кадрлар, анын ичинде жаш адистер менен толукталат деген үмүттү берүүдө. Бирок өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүн ийгиликтүү ишке ашырып, кызматтык теп-кичтен көтөрүлүү үчүн муниципалдык кыз-матчыга актуалдуу билим, жергиликтүү көй-гөйлөрдү чечүүнүн жаңы көндүмдөрү керек, алар муниципалдык башкаруунун заманбап ыкмаларын колдонууга тийиш. 2022-жылы Кыргызстанда муниципал-дык кызматчылар өзүнүн квалификациясын жогорулатууга жаңы мүмкүнчүлүк алышты - алар Борбордук Азиянын жергиликтүү башкаруу Академиясында (БАЖБА) муници-палдык кызматчылардын квалификациясын жогорулатуу жана жергиликтүү кеңештердин депутаттарын даярдоо максатында атайын түзүлгөн лицензиялык билим берүү мекеме-синде ведомстволук багыт боюнча окуудан өтө алышат. БАЖБАда муниципалдык кыз-матчыларды окутуунун артыкчылыктары, өзгөчөлүктөрү, ошондой эле Академияны түзүүгө себеп болгон жагдайлар тууралуу “Муниципалитет” журналына ЖӨБ Союзунун аткаруучу директору, БАЖБАны түзүү демил-гечилеринин бири Бектурган ОРОЗБАЕВ (БО) жана БАЖБАнын директору Асель КУРМАНА-ЛИЕВА (АК) айтып беришти. Дагы маалымат