Муниципалитет Илимий-популярдуу журнал

2 (112) 4 Март 2015

ISBN 1694-7053
Массалык маалымат каражаттарын
каттоо жөнүндө күбөлүктүн каттоо номери 1785.

dpi

Муниципалитет - бул аймактын, ал жерде жашаган калктын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын үчилтиги

Байланыш маалыматы

Негиздөөчү жана басып чыгаруучу: "Өнүктүрүү саясат институту" (ӨСИ) коомдук бирикмеси

Башкы редактор, ӨСИ башкаруучу төрайымы - Надежда Добрецова 

Аткаруучу редактор, кыргыз тилиндеги котормонун редактору - Нургүл Жаманкулова

Биздин дарек:

720001, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Шевченко көч., 114, Өнүктүрүү саясат институту, «Муниципалитет» журналынын редакциясы;

электрондук – office@dpi.kg, nadya.dobretsova@gmail.com, njamankulova@dpi.kg 

Телефондор: (0312) 97-65-30 (31, 32, 33, 34). Факс: (0312) 97-65-29