Муниципалитет Илимий-популярдуу журнал

2 (112) 4 Март 2015

ISBN 1694-7053
Массалык маалымат каражаттарын
каттоо жөнүндө күбөлүктүн каттоо номери 1785.

dpi

Муниципалитет - бул аймактын, ал жерде жашаган калктын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын үчилтиги

Редакция

Негиздөөчү жана басып чыгаруучу - "Өнүктүрүү саясат институту" (ӨСИ) коомдук бирикмеси

Башкы редактор, ӨСИ башкаруучу төрайымы

  • Надежда Добрецова, NDobretsova@dpi.kg

Аткаруучу редактор, кыргыз тилиндеги котормонун редактору

  • Нургуль Жаманкулова, NJamankulova@dpi.kg

Дизайн жана жасалгалоо

  • Адиль Абдраимов

Кыргыз тилине которгон

  • Зейнеп Алтымышова

Журнал автордук макалаларды кабыл алат жана муниципалитеттерге даректелген жарнактарды жайгаштырат.

2021-жылдын март айынан тарта журнал акы төлөп жазылуу аркылуу таркатылат. ЖӨБ Союзуна мүчөлүк акыны төлөгөн ЖӨБ органдары журналды акысыз алышат. Калгандар үчүн жазылуунун акысы жылына 2 400 сомду түзөт. Толук маалымат алуу үчүн: http://myktyaimak.gov.kg/single-news?id=57

Журналдагы макалалар басып чыгаруучу тараптын жана анын өнөктөштөрүнүн көз карашын сөзсүз эле чагылдырбайт.

Макаланын мазмуну үчүн жоопкерчилик авторлорго жүктөлөт.

Бардык суроолор боюнча төмөнкү даректер аркылуу кайрылыңыздар:

  • почта – 720001, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Шевченко көч., 114, Өнүктүрүү саясат институту, «Муниципалитет» журналынын редакциясы;
  • электрондук – office@dpi.kg nadya.dobretsova@gmail.com

Телефондор: (0312) 97-65-30 (31, 32, 33, 34). Факс: (0312) 97-65-29

Массалык маалымат каражаттарын каттоо жөнүндө күбөлүктүн каттоо номери 1785.

ISBN 1694-7053