Муниципалитет Илимий-популярдуу журнал

1 (111) 7 Февраль 2021

ISBN 1694-7053
Массалык маалымат каражаттарын
каттоо жөнүндө күбөлүктүн каттоо номери 1785.

dpi

Муниципалитет - бул аймактын, ал жерде жашаган калктын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын үчилтиги

"Муниципалитет" журналы №19

6-7 (19-20)

2013-07-30 09:59:13 Бул чыгарылышта: "Көңүл чордонунда", "Жарандардын ЖӨБга катышуусу", "ЭҮЖӨБОЖ Долбоорунун жаңылыктары", "ӨСИ жаңылыктары", "ЖӨБ кадрлары", "Мыйзамдагы жаңылыктар", "Прокуратура жооп берет", "Көңүл буруңуз, сынак".


Номердин макалар: