Муниципалитет Илимий-популярдуу журнал

1 (111) 7 Февраль 2021

ISBN 1694-7053
Массалык маалымат каражаттарын
каттоо жөнүндө күбөлүктүн каттоо номери 1785.

dpi

Муниципалитет - бул аймактын, ал жерде жашаган калктын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын үчилтиги

"Муниципалитет" журналы №16

3 (16)

2013-03-29 15:29:00 Бул чыгарылышта: "Административдик-аймактык реформа", "ЭҮЖӨБОЖ Долбоорунун жаңылыктары", "ӨСИ жаңылыктары", "Мыйзамдагы жаңылылыктар", "ЖӨБ ресурстары", "Китепкана+ЖӨБ", "Жаңжалды башкаруу".


Номердин макалар: