Муниципалитет Илимий-популярдуу журнал

1 (111) 7 Февраль 2021

ISBN 1694-7053
Массалык маалымат каражаттарын
каттоо жөнүндө күбөлүктүн каттоо номери 1785.

dpi

Муниципалитет - бул аймактын, ал жерде жашаган калктын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын үчилтиги

"Муниципалитет" журналы №99

1 (99)

2020-03-03 13:56:12 Бул санда: "Элеттик ЖӨБдүн лидерлери", "ЖӨБдүн кызмат көрсөтүүлөрү", "ӨСИнин жаңылыктары", "ЭҮЖӨБОЖ долбоорунун жаңылыктары".

Скачать 1649.00 KB


Номердин макалар: