Муниципалитет Илимий-популярдуу журнал

1 (111) 7 Февраль 2021

ISBN 1694-7053
Массалык маалымат каражаттарын
каттоо жөнүндө күбөлүктүн каттоо номери 1785.

dpi

Муниципалитет - бул аймактын, ал жерде жашаган калктын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын үчилтиги

"Муниципалитет" журналы №14

1 (14)

2013-01-31 11:08:12 Бул чыгарылышта: "Күндүн темасы", "Өнүктүрүү саясат институтунун жана ЭҮЖӨБОЖ Долбоорунун жаңылыктары", "Мыйзамдагы жаңылыктар", "Жарандардын катышуусу", "Юридикалык кеңеш", "ЖӨБ кадрлары".


Номердин макалар: