Муниципалитет Илимий-популярдуу журнал

1 (111) 7 Февраль 2021

ISBN 1694-7053
Массалык маалымат каражаттарын
каттоо жөнүндө күбөлүктүн каттоо номери 1785.

dpi

Муниципалитет - бул аймактын, ал жерде жашаган калктын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын үчилтиги

"Муниципалитет" журналы №107

9 (107)

2020-10-05 09:34:33 Бул санда: "Көңүл чордонунда", "ЭҮЖӨБОЖ Долбоорунун жаңылыктары", "Мыйзамдардагы жаңылыктар", "ЖӨБдүн финансысы", "Жергиликтүү демиилге".

Скачать 994.90 KB


Номердин макалар: