Муниципалитет Илимий-популярдуу журнал

1 (111) 7 Февраль 2021

ISBN 1694-7053
Массалык маалымат каражаттарын
каттоо жөнүндө күбөлүктүн каттоо номери 1785.

dpi

Муниципалитет - бул аймактын, ал жерде жашаган калктын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын үчилтиги

"Муниципалитет" журналы №18

5 (18)

2013-05-31 09:33:47 Бул чыгарылышта: "Адамдар жана тагдырлар", "Көңүл чордонунда", "Мыйзамдагы жаңылыктар", "Жарандардын катышуусу", "ӨСИ жана өнөктөштөрүнүн жаңылыктары", "ЭҮЖӨБОЖ Долбоорунун жаңылыктары", "ЖӨБ ресурстары".


Номердин макалар: