Муниципалитет Илимий-популярдуу журнал

1 (111) 7 Февраль 2021

ISBN 1694-7053
Массалык маалымат каражаттарын
каттоо жөнүндө күбөлүктүн каттоо номери 1785.

dpi

Муниципалитет - бул аймактын, ал жерде жашаган калктын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын үчилтиги

"Муниципалитет" журналы №109

11 (109)

2020-12-14 17:37:45 Бул санда: "Көңүл чордонунда", "ЖӨБдүн кызмат көрсөтүүлөрү", "COVID-19", "ЖДКЖ жана ЭҮЖӨБОЖ долбоорлорунун жаңылыктары".

Скачать 1874.30 KB


Номердин макалар: