Муниципалитет Илимий-популярдуу журнал

1 (111) 7 Февраль 2021

ISBN 1694-7053
Массалык маалымат каражаттарын
каттоо жөнүндө күбөлүктүн каттоо номери 1785.

dpi

Муниципалитет - бул аймактын, ал жерде жашаган калктын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын үчилтиги

Жергиликтүү жамааттын мүчөлөрүнүн УКУКТАРЫ ЖАНА МИЛДЕТТЕРИ

2019-11-19 / Жарандардын ЖӨБгө катышуусу
Жергиликтүү жамааттын мүчөлөрүнүн УКУКТАРЫ ЖАНА МИЛДЕТТЕРИ

Бектурган ОРОЗБАЕВ, Надежда ДОБРЕЦОВА, Өнүктүрүү саясат институту тарабынан ЖӨБЭММАнын буйрутмасы боюнча даярдалды

Окшош материалы: