Муниципалитет Илимий-популярдуу журнал

7-8 (93-94) 19 Ноябрь 2019

ISBN 1694-7053
Массалык маалымат каражаттарын
каттоо жөнүндө күбөлүктүн каттоо номери 1785.

dpi

Муниципалитет - бул аймактын, ал жерде жашаган калктын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын үчилтиги

Администрациялык-аймактык реформаны өткөрүү боюнча кеңеш тууралуу

2019-06-17 / Мыйзам жаӊылыктары

КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 18-апрелиндеги №107-б Буйругу менен Кыргыз Республикасынын администрациялык-аймактык түзүлүшүн еформалоону этап-этабы менен жүргүзүүнүн жол картасын ишке ашыруу максатында, «Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17- беренелерине ылайык, Кыргыз Республикасында администрациялык-аймактык реформаны даярдоо жана жүргүзүү боюнча координациялык кеңеш түзүлдү. Анын курамына Кыргыз Республикасынын биринчи вице-премьерминистри, КР ЖК депутаттары, министрлер жана мамлекеттик агенттиктердин жана ведомстволордун төрагалары, ЖӨБдүн аткаруу органдарынын башчылары, ЖӨБ Союзунун директору жана көз карандысыз эксперттер кирди.

Координациялык кеңештин төрагасы Кыргыз Республикасынын биринчи вице-премьер-министри, ал эми Координациялык кеңештин төрагасынын орун басары – Кыргыз Республикасынын Экономика министри болот. КР Өкмөтүнүн ушул эле Буйругу менен “Кыргыз Республикасында администрациялык-аймактык реформаны даярдоо жана жүргүзүү боюнча координациялык кеңеш жөнүндө” Жобо бекитилди. Аталган Жобо Координациялык кеңештин ишинин тартибин аныктайт.

Түрмөктү ЭҮЖӨБОЖ Долбоорунун юристи Нуржан МАМЫРАЛИЕВА даярдады