Муниципалитет Илимий-популярдуу журнал

10 (96) 30 Декабрь 2019

ISBN 1694-7053
Массалык маалымат каражаттарын
каттоо жөнүндө күбөлүктүн каттоо номери 1785.

dpi

Муниципалитет - бул аймактын, ал жерде жашаган калктын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын үчилтиги

Кыргыз Республикасында кыртыштын бонитетин аныктоо тартиби тууралуу

2019-03-06 / Мыйзам жаӊылыктары

КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 25-февралындагы №87 Токтому менен Кыргыз Республикасында кыртыштын бонитетин аныктоо тартиби бекитилди.

Ушул Тартип жер-кадастрдык маалыматтардын тууралыгын камсыз кылуу, жерлердин кыртышынын (топурагынын) сапаттык курамындагы болгон өзгөрүүлөрдү аныктоо жана пландуу-картографиялык материалдарда көрсөтүү, кыртышты бонитировкалоо тартибинин укуктук мамилелерин жөнгө салуу, ошондой эле бирдиктүү технология боюнча кыртышты бонитировкалоо, республикалык деңгээлде алынган натыйжалардын салыштырыла тургандыгын камсыз кылуу максатында иштелип чыккан. Тартипке ылайык, Кыртышты бонитировкалоо боюнча иштердин заказчыларынын бири болуп жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органдары эсептелинет. Кыртышты бонитировкалоо боюнча иштерди жүргүзүүнүн башкы долбоорчусу (аткаруучусу) болуп жерге жайгаштыруу, топографиялык, картографиялык, топурактык, агрохимиялык, геоботаникалык жана башка изилдөө иштерин, топуракка, сууга жана өсүмдүк үлгүлөрүнө анализ жүргүзүүчү тийиштүү институт эсептелет. Бул тартип жергиликтүү кеңешке Салык кодексинин 337-беренесинин 6-бөлүгүндө каралган өзүнүн ыйгарым укуктарын толук ишке ашырууга мүмкүнчүлүк берет. Бул беренеге ылайык, жергиликтүү кеңештер айыл чарба жерлерин пайдалангандык үчүн жер салыгынын базалык ставкасын кыртыштын бонитетин, ошондой эле айыл чарба жерлерин пайдаланбагандыгы үчүн ал жеткис күчтүн таасири болгон учурлардан сырткары, календардык жылдын ичинде бирден кем эмес көбөйтүүгө укугу бар.