Муниципалитет Илимий-популярдуу журнал

1 (111) 7 Февраль 2021

ISBN 1694-7053
Массалык маалымат каражаттарын
каттоо жөнүндө күбөлүктүн каттоо номери 1785.

dpi

Муниципалитет - бул аймактын, ал жерде жашаган калктын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын үчилтиги

"Муниципалитет" журналы №0

8 (21)

2013-08-30 16:17:48 Бул чыгарылышта: "Көңүл чордонунда", "ЭҮЖӨБОЖ долбоорунун жаңылыктары", "Инвестор&Жамаат", "ЖӨБ кадрлары", "Жаңжалды башкаруу".