Муниципалитет Илимий-популярдуу журнал

1 (111) 7 Февраль 2021

ISBN 1694-7053
Массалык маалымат каражаттарын
каттоо жөнүндө күбөлүктүн каттоо номери 1785.

dpi

Муниципалитет - бул аймактын, ал жерде жашаган калктын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын үчилтиги

"Муниципалитет" журналы №110

12 (110)

2020-12-22 15:33:10 Бул санда: "Көңүл чордонунда", "ЖӨБдүн финансысы", "ЖӨБдүн жаштар саясаты".

Скачать 1166.50 KB