Муниципалитет Илимий-популярдуу журнал

1 (111) 7 Февраль 2021

ISBN 1694-7053
Массалык маалымат каражаттарын
каттоо жөнүндө күбөлүктүн каттоо номери 1785.

dpi

Муниципалитет - бул аймактын, ал жерде жашаган калктын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын үчилтиги

"Муниципалитет" журналы №106

7-8 (105-106)

2020-09-02 14:02:21 Бул санда: "ЖӨБ органындагы аялдар", "ЖӨБдүн кызмат көрсөтүүлөрү", "ЭҮЖӨБОЖ Долбоорунун жаңылыктары", "ЖӨБдүн ресурстары", "Муниципалдык-жеке өнөктөштүк".

Скачать 1980.20 KB


Номердин макалар: