Муниципалитет Илимий-популярдуу журнал

1 (111) 7 Февраль 2021

ISBN 1694-7053
Массалык маалымат каражаттарын
каттоо жөнүндө күбөлүктүн каттоо номери 1785.

dpi

Муниципалитет - бул аймактын, ал жерде жашаган калктын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын үчилтиги

"Муниципалитет" журналы №15

2 (15)

2013-02-28 17:36:25 Бул чыгарылышта: "Р2Р. Практик - практикке", "ЖӨБ ресурастары", "ЖӨБ каржысы", "ЭҮЖӨБОЖ Долбоорунун жаңылыктары", "ӨСИ жаңылыктары", "Жарандардын ЖӨБдө катышуусу", "Жаңжалдарды башкаруу".