Муниципалитет Илимий-популярдуу журнал

1 (111) 7 Февраль 2021

ISBN 1694-7053
Массалык маалымат каражаттарын
каттоо жөнүндө күбөлүктүн каттоо номери 1785.

dpi

Муниципалитет - бул аймактын, ал жерде жашаган калктын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын үчилтиги

"Муниципалитет" журналы №104

6 (104)

2020-07-02 09:37:44 Бул санда: "Көңүл чордонунда", "Жарандардын ЖӨБгө катышуусу", "ЭҮЖӨБОЖ Долбоорунун жаңылыктары"

Скачать 675.40 KB