Муниципалитет Илимий-популярдуу журнал

1 (111) 7 Февраль 2021

ISBN 1694-7053
Массалык маалымат каражаттарын
каттоо жөнүндө күбөлүктүн каттоо номери 1785.

dpi

Муниципалитет - бул аймактын, ал жерде жашаган калктын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын үчилтиги

"Муниципалитет" журналы №17

4 (17)

2013-04-30 11:14:37 Бул чыгарылышта: "Көңүл чордонунда", "ЖӨБ кадрлары", "Жарандардын катышуусу", "Практик практикке Р2Р", "ӨСИ жаңылыктары", "ЭҮЖӨБОЖ долбоорунун жаңылыктары".